ᠯᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 郎平担任中国女排总教练

ᠯᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠰᠢᠥᠢ ᠵᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠩ ᠢᠥᠢ) ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ 29  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠣᠯᠧᠢᠢᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠧ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

郎平担任中国女排总教练

据新华社电 中国女排29日公布了最新一期集训名单。猜测已久的郎平能否继续担任中国女排主教练也终于有了阶段性的答案。在新一期国家队当中,郎平将担任总教练,安家杰任执行教练。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .