ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ赤峰:羊宝宝寻男朋友啦

 

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ 91 ᠤᠨ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠥᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ 170 ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ 60 KG ᠃
 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠃
 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠮᠧᠯ QQ:2246392468
 ᠸᠢᠴᠠᠲ᠋:ydxyh666666

赤峰:羊宝宝寻男朋友啦

海内存知己,找知己!!交好友!!
  个人介绍:本人91年羊宝宝,身高170,体重60KG,应该也算是微胖界的美女吧(请允许我小小的自恋一下)。
  爱好:看电影,听音乐,唱歌不好听,嘿嘿,逛街,旅游。
  本人喜静喜动,双重性格,可疯可静~~
  做网络商贸,其实就是微商、网络公司。
  希望可以多认识一些大哥哥大姐姐。放心本人是老板,绝对不会跟你们推销产品的 !!
  本人QQ:2246392468 微信:ydxyh666666
  此广告长期有效,推销本人。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .