ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖日常生活中该如何预防白癜风?

 

ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖

1. ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠰᠡᠤᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
 2.ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠨᠤᠢᠳᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠪᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠰ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 3. ᠤᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠵᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠤᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠡᠳᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 4. ᠴᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

文图无关

日常生活中该如何预防白癜风?

日常生活中该如何预防白癜风?我们现在的生活越来越好了,但是生活环境却越来越差,白癜风的发病率也越来越高,所以如何预防白癜风在生活中显得愈来愈关键,那么,究竟应该怎么做呢?
 1、避免环境、食品污染对人体的损害:人口的迅速增长与工业的快速发展,使生态环境受到了不同程度的破坏,各种污染物给人类的健康造成了一定影响。对于每一个人,特别是白癜风易感人群,则应采取一些有效的自我防护措施,避免或减少有害物对机体的损伤。
 2、减少有害物的接触:尽量减少接触化工原料、油漆涂料、重金属盐类等有害物体,经常性接触的工作人员,则要作好劳动防护措施。房屋装修要按国家规定标准选材,装修完工后通风三个月以上再居住,入住后也要保持经常性通风,有条件应做环保监测。
 3、减少自呼吸道吸入的有害物:不在马路或烟雾大的场所做剧烈运动,如跑步、练功等活动。
 4、减少有害食物的摄入:蔬菜水果食前要反复以净水冲洗,如时间允许,洗后再以净水浸泡15-30分钟,再冲洗食用,以减少农药等有害残留物。儿童食用水果应洗后削皮,不食用重金属盐超标食品,如用铅容器加工的爆米花类。
 5、减少紫外光的辐射:长时间暴露在强光下应采取防晒措施,经我们临床上观察,旅游、海浴后不但发病者多,而且皮损更趋顽固,难以治好。长时间户外活动应尽量避免强光直射,应遮掩或涂防晒霜。
 6、纠正偏食,养成良好的饮食习惯,做到合理膳食与营养平衡。注重饮食营养,制定科学的膳食食谱和养成良好的饮食习惯对本病的预防和治疗具有重要意义。
    来源:北京方舟皮肤病医院

Posted in ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ|医疗保健 and tagged .