ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ᠄ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ·重庆:千米绝壁“秀”旗袍

ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ᠄ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠴᠤᠧᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ 70 ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃

重庆:千米绝壁“秀”旗袍

3月26日,旗袍爱好者在重庆市南川区金佛山绝壁栈道上“秀”旗袍。
当日,重庆市南川区金佛山迎来70余名旗袍爱好者,她们在3公里长、2000多米高的绝壁栈道上展风姿,展现旗袍的迷人魅力。新华社发(瞿明斌 摄)

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .