ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ·中国男足1:0击败韩国队

 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠴᠠᠩᠱᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ 12 ᠬᠦᠴᠤᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ 1 ᠄ 0 ᠢᠶᠡᠷ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

 
 

中国男足1:0击败韩国队

23日晚,中国男足在与韩国队的2018世界杯预选赛亚洲区十二强赛中以1比0取胜。

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .