ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ青海祁连近千只岩羊现身

ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠪᠧᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃
   ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢ 2100 ᠡᠴᠡ 6300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

青海祁连近千只岩羊现身 雪后觅食萌态十足

近日,位于青海省海北藏族自治州的祁连县一场降雪后,四、五群国家二级保护动物岩羊在山区内自由觅食,总数多达千只。
  岩羊,常年生活在海拔2100至6300米的高山裸岩地带,耐寒性较强,具有极高的攀岩技术,可以在绝壁、高山峭壁上自跳跃,被称为“岩壁上的精灵”。
  来源:新华网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .