ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠫᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ新疆吐鲁番:杏花怒放春来早

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠫᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠫᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠴᠠᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠳᠧᠩᠺᠦᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠧᠮᠦᠱᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
   3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠫᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃
   ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

新疆吐鲁番:杏花怒放春来早

3月14日,在吐鲁番市高昌区艾丁湖乡也木什村,游客在杏花树下拍照。新华社记者 王菲 摄
  3月以来,新疆吐鲁番迎来春日暖阳,在高昌区、托克逊县等地,多个杏园杏花怒放,吸引游人前来观花赏景。
 来源:华夏经纬网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .