ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ —· 西藏迎来农业盛典——春耕仪式

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ —— ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠭᠢᠪᠡ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠣ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠬᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠣ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠮᠡᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠯᡁᠨᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠢᠯᠦᠩᠳᠧᠴᠧᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

西藏迎来农业盛典——春耕仪式

3月16日即藏历火鸡年一月十九日,西藏迎来一年一度盛大的传统春耕仪式。西藏拉萨堆龙德庆区马乡马村身着节日盛装的农民们把糌粑抛向天空,举行祭祀神灵、开耕播种、诵经祈福、载舞庆祝等活动,祈愿风调雨顺,庄稼丰收。
  随着农业机械化水平的提高,马村传统的农耕方式发生巨大的变化,从传统“二牛抬杠”到现代化机械,西藏越来越多的农民依靠科技生产力,让生活越来越富足。
  来源:中新社

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .