ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ :ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ·锡盟:19家文化经营场所 挂上“文明经营户”牌匾

 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ 19 ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠣ《 ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠡᠯᠭᠦᠪᠡ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠩ ᠹᠠᠩ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠣᠷᠤᠬᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠴᠡᠮᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠮᠦᠷ ᠮᠦᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠂ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠪᠦᠷᠥᠩᠭᠦᠢ ᠂ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠱᠣᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠤᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃
   ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠳᠥᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠂ KTV ᠵᠡᠷᠭᠡ 19 ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠣ 《ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠪᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡盟:19家文化经营场所 挂上“文明经营户”牌匾

近日,记者走进锡林浩特市同方网咖,干净整洁的大厅里放着轻音乐,一排排绿植令人眼前一亮的同时,还净化着空气,一改过去印象中的网吧昏暗、嘈杂、烟雾缭绕的景象。
  近年来,锡盟加强文化市场综合执法力度,对该盟所有网吧、音像、书籍及印刷市场进行全面清理整顿,并授予规范经营、诚信经营、积极参与社会公益活动、提供就业岗位的网吧、书店、KTV等19家文化经营场所“文明经营户”称号。
    来源:《内蒙古日报》

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .