ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ 中年妇女失眠的原因

ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ

1. ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠤᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠣᠳ ᠢ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 2. ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮ᠂ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠬᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 3. ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠨᠤᠷᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠵᠦ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠨᠤᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 4. ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 5. ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠯᠤᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠬᠠᠨᠢ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠴᠤᠤᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷᠠᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
 6. ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠦ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠤᠪᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠨᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 7. ᠰᠡᠳᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠺᠤᠹᠸ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠰᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠶᠠᠷ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠴᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠤᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
 8. ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠤ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ` ᠤᠨ ᠵᠶᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠴᠠᠩᠬᠠᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠳᠦᠯ ᠤᠯᠵᠦ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠦ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

中年妇女失眠的原因

中年人正处于事业的高峰期,同时也是压力比较大的时期,因此出现失眠现象的人群就比较多,久而久之失眠的情况会变得越来越严重,如果这种情况久拖不治会形成顽固性失眠,给自己的健康带来更大的阻碍和影响,尤其是对中年妇女来说,危害更大需要及时缓解失眠。那么中年妇女失眠的原因有哪些呢?接下来为大家一一介绍,供大家参考。
 1、违反生理时钟:不妨说倒夜班,或出国旅游造成时差,这些都会打破正常的生活规律,破坏了我们的生物钟,导致中年人失眠。
 2、遗传:失眠患者大多数都有遗传因素,老一辈患有失眠症的人,往往下一代也会患上失眠症。
 3、妇女更年期:妇女于停经时产生潮红、出汗、失眠等症候群,有些经前症候群会严重的焦虑、不安、疼痛、甚至失眠。
 4、医源性:长期服用安眠药,日久成习惯,产生依靠性,最后发展成抗药性,安眠药失效了,只好夜夜失眠。
 5、忽然受到重大事件的冲击:如亲人死亡,夫妻离异,争吵,失业,生意亏损,股票起落,造成情绪不稳定、失落、惊慌,久久不能平静,进而导致中年人失眠。
 6、原发性失眠:天操心的人,轻易紧张、焦虑,平时睡眠质量也不好,碰到重大压力、精神负荷增大时,就更睡不着了,久而久之,就成了慢性失眠,即使压力消失了,也不会恢复睡眠。
 7、刺激性饮料:茶、咖啡等刺激性饮料会使我们暂时性的兴奋,扰乱正常睡眠,至于酒精,开始会有一点麻醉作用而促进睡眠,但长期饮酒,就像吃安眠药一样会上瘾,久了便很容导致中年人失眠的出现。
 8、脑部器质性疾病:中年人随着年龄的增长,脑动脉弹性减弱甚至硬化,血液粘稠,随之高血压、高血脂、脑梗塞的出现、或者脑部受过外伤,会使脑部血流减少,营养不足,引起脑代谢控制失调而产生失眠症状。
             来源:99健康网

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .