ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩᠳᠣ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ·肃北举办首届“风情草原 多彩肃北”书画大赛

ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ《 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩᠳᠣ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠦᠪᠧᠢ》ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠣ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠣᠭ ᠰᠦᠪᠧᠢ》ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠤᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠤᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃
   ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠳ ᠤᠨ 200 ᠢᠯᠠᠭᠦᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃
   ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠳ ᠲᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠠ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

肃北举办首届“风情草原 多彩肃北”书画大赛

近日,肃北首届“风情草原 多彩肃北”书画大赛在天骄大酒店一楼展厅举办。
  比赛分蒙文书法、汉文书法、工艺、绘画四大类。肃北县30余名书画爱好者共报送200余幅参赛作品。参赛作品中,书法作品字体多样,楷书法度森严,骨力强劲;行书放纵自如,行云流水;隶属方静古拙,方正宽扁。蒙古语书法更是充分体现了民族艺术的多元性。
   举办首届“风情草原 多彩肃北”书画大赛,为全县广大书画爱好者提供了学习交流、开拓视野、共同提高的平台,展示了肃北群众文艺创作成果,展现了艺术创作者的魅力与风采,也将推动肃北文化艺术繁荣发展。
      来源:中国民族宗教网

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .