ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ 好消息

 
 
 

ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ 

ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠡ  ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠡᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠡᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠤᠲᠠᠲᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠯ᠂ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠨᠳᠥᠳᠬᠡᠨ᠂ᠢᠷᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠨᠭᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ photoshop,dreamweaver,flashᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ᠂ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷᠨ᠋ᠸᠲ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠲᠥᠮᠵᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠭᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠥ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ᠄ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 2000-6000ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠂ ᠲᠠᠩ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 1000ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠂ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠥᠷᠢ 10ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ 5 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠃

 
 

好消息

本网专为内蒙古地区政府机构、大中小学校及企事业单位提供代理蒙汉语网站后台的维护、上传文件、图片及广告等业务。

具体工作内容:

负责网站频道信息内容的翻译、把关、规范、整合和编辑,并更新上线;

管理、维护、完善网站功能,提升用户体验;

收集、研究和处理用户的意见和反馈信息;

撰写推广活动及相关业内文章;

协助完成频道管理与栏目的发展规划,促进网站知名度的提高;

本网拥有熟练掌握Photoshop,DreamWeaver,Flash等图型图像处理软件,从事互联网网站内容建设的人才,具有敏锐的新闻传媒视野以及良好的互动和沟通技能,文笔流畅,工作责任心强。

代理费用: 企业门户网一般范围在2000-6000元/月,单一性网站1000元/月,也可按条交费上传10元/条 ,图片5元/张。

 
 
 
Posted in ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ | 本网公告 and tagged .