ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售各种树苗

ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠳᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13848176224

文图无关

出售各种树苗

兄弟的大量各种果,绿化苗,红叶海棠苗,红叶李,紫叶稠李,金叶榆,杨柳树,丁香,榆叶梅,价格优惠,杏树苗更是便宜,几毛钱需要者请联系。
货在呼市,土左旗,毕克齐。
 联系电话:13848176224,

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .