ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠂ ᠳᠦᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷ锡盟:雇佣羊倌,接羔员

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠂ ᠳᠦᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷ

ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ(ᠴᠦᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠳᠦᠯ ᠳᠤᠰᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 18047963329

锡盟:雇佣羊倌,接羔员

雇佣羊倌,接羔员。有意者联系 。

联系电话:180479693329

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .