ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ 9·中国成人罹患糖尿病平均寿命缩短9年

ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 《 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ 9 ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ《ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ 》ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠺᠰᠫᠤᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ《ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ 》 ᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠢ 9 ᠵᠢᠯ ᠣᠬᠤᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国成人罹患糖尿病平均寿命缩短9年

国际顶级医学期刊《JAMA》(《美国医学会杂志》)发表了北京大学公共卫生学院李立明教授课题组与牛津大学课题组合作的研究论文,题目为:中国城乡地区糖尿病死亡风险的关联研究。该研究结果显示,与无糖尿病者相比,中国成人糖尿病患者的平均寿命将缩短9年。
    来源:互联网

Posted in ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ|医疗保健 and tagged .