3·11ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ3月11日呼和浩特举办大型招聘会,多工种岗位等你就业!

3·11!ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ

 2017ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠲᠠᠢ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ᠠᠵᠠ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

文图无关

3月11日呼和浩特举办大型招聘会,多工种岗位等你就业!

3月11日呼和浩特举办大型招聘会,多工种岗位等你就业!
  来源:内蒙古招聘信息网

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .