《ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠪᠡᠢ》ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌蒙古语识字全能卡书

蒙古语识字全能卡书

内容包括色彩,水果,动物,数字等蒙汉英三种语。

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .