ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠦᠹᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ·洗澡过多竟会降低免疫力

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠦᠹᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠨ  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠦᠹᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠯᠡᠷᠬᠦᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠦᠯᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠶᠢᠦᠹᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠡᠳ ᠡᠮᠣᠨᠡᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠦᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠧᠨ ᠤ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
   ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠠᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠂ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠤᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠯᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

洗澡过多竟会降低免疫力

许多人以为澡洗得越勤,健康卫生越好。殊不知这样做反而会对身体造成损害。美国犹他大学最新研究显示,频繁洗澡会损害人体微生物组,进而对免疫系统、消化系统甚至心脏造成伤害。
  犹他大学研究人员在南美洲一个村庄做调研时发现,当地村民不会天天洗澡,相比其他地方的人,他们皮肤表面微生物组群落更为丰富、更具多样性,基因功能最多,身体对抗各种疾病的能力也更强。
  研究人员表示,这和他们的洗澡习惯有关。频繁洗澡会对人体微生物组造成伤害。人体微生物组是对体内和体表上生活的细菌、病毒和其他微生物的总称,在维持身体健康上,发挥着至关重要的作用。如果人体微生物生态系统受到干扰影响,平衡被打破,就会导致疾病,免疫系统、消化系统甚至心脏也都会跟着遭殃。
         来源:人民网

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .