ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ —— ᠺᠧ ᠳᠢ ᠶᠠ ᠺᠡ柯迪亚克

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ —— ᠺᠧ ᠳᠢ ᠶᠠ ᠺᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ —— ᠺᠧ ᠳᠢ ᠶᠠ ᠺᠡ ᠂ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠ ᠃

柯迪亚克

斯柯达 柯迪亚克 4月份上市!

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市驾校 and tagged .