ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ · 孩子成长中传统文化不应“缺席”

 

ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠯᠢᠲᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ《ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ 》 ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ《ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ 》ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ《ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ《ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 》ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
       ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

孩子成长中传统文化不应“缺席”

优秀传统文化如何影响青少年?如何通过教育坚守住国人“底色”?传统文化热引发两会上代表委员热议。多位教育工作者表示,保持“底色”不变,传统文化教育应“变重要为必要”。孩子成长的每一个阶段,传统文化教育都不应“缺席”。

      来源:新华社

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ|教育培训 and tagged .