ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ销售纯手工酸奶糖

ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 17704793536

销售纯手工酸奶糖

纯手工酸奶糖,味道纯正无添加剂不软化不粘纸,实体店微店同步销售,可零售可批发,另招实力代理,镶黄旗巴音奶食店。

联系电话:17704793536

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .