ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ·卡塔尔公开赛:马龙男单夺冠

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠ ᠯᠦᠩ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠦ᠋ᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠦᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠠ ᠯᠦᠩ 4᠄ 2  ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠹᠠᠨ ᠵᠧᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

卡塔尔公开赛:马龙男单夺冠

2月26日,马龙(左)和获得女单冠军的陈梦合影。当日,在卡塔尔首都多哈进行的2017卡塔尔乒乓球公开赛男单决赛中,中国选手马龙以4比2战胜队友樊振东,夺得冠军。
   来源:新华社

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .