ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售2000多吨土豆

ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 2000 ᠲᠤᠨ ᠳᠦᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15049637866

出售2000多吨土豆

联系电话:15049637866
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .