ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ·摄影师拍银河与风暴同框震撼美景

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠺᠯᠦ᠋ᠰ(Klaus Priebe) ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠽᠤᠨᠠ ᠵᠧᠤ ᠂ ᠶᠦᠲ᠋ᠠ ᠵᠧᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺᠦ ᠵᠧᠤ ᠪᠠ ᠺᠧᠯᠥᠷᠠᠳᠥ ᠵᠧᠤ  ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

摄影师拍银河与风暴同框震撼美景

摄影师Klaus Priebe拍摄了一组夜空美景照。画面中星光熠熠的银河与壮丽的地貌风光相互衬托,美不胜收。其中一张照片中可以看到,美丽的银河在可怕的风暴之上出现显得分外光彩夺目。摄影师在美国的亚利桑那州、犹他州、新墨西哥州和科罗拉多州拍摄下了这些画面。
   来源:新华网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .