ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠣ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ 准备奥斯卡颁奖仪式

ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠣ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠧᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠯᠢᠧᠦᠢᠸ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠪᠠᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠡ ᠃
 89 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠣ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠯᠣᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠯᠢᠧᠦᠢᠸ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠪᠢ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

准备奥斯卡颁奖仪式

这是2月21日在美国加利福尼亚州好莱坞的一个帐篷里拍摄的奥斯卡小金人雕像。第89届奥斯卡颁奖仪式将于2月26日在洛杉矶好莱坞杜比剧院举行,各项准备工作正紧锣密鼓进行。
      新华社/法新

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .