ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ俄罗斯滨海边疆区举行狗拉雪橇比赛

ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

俄罗斯滨海边疆区举行狗拉雪橇比赛

近日,在俄罗斯滨海边疆区克里诺夫卡镇,选手参加狗拉雪橇比赛。 当日,“俄罗斯东方-2017”狗拉雪橇公开赛在克里诺夫卡镇开赛。

           新华社/卫星社

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .