ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ》ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ 海日获全国“最美中学生”称号

 

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ》ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ
  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ 2016ᠡᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ》ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂《ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠢᠤ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 14 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠮᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 2009 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 2016 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ 《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ》《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ《 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ》ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠬᠠᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠡᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ》ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡ ᠠᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ᠂ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡᠲᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ》᠂《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦ》᠂《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ》᠂《ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ》᠂《 ᠯᠧᠢ ᠹᠧᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 《ᠯᠧᠢ ᠹᠧᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ》ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
 ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠠ︕
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

镶黄旗蒙古中学学生海日获全国“最美中学生”称号

海日是镶黄旗蒙古中学初二(180班)的一名女学生,由于品学兼优,被推荐为班级班长、生活委员、文艺委员和学习委员,也是一名德、智、体、美、劳全面发展的优秀共青团员,2009年—2016年连续七年获得校级“优秀学生”、“三好学生”等荣誉称号,还多次参加盟级和自治区级文艺体育等活动并且取得了优秀的成绩。
 近日,由团中央学生部、全国学联秘书处、中国青年报共同举办的2016年度全国“最美中学生”、“最美中职生”寻访活动结果正式揭晓。镶黄旗海日同学荣获全国“最美中学生”称号,此殊荣全国646名,全区17名,全盟唯一一名。 
 海日虽然生活在单亲家庭里,但她丝毫没有受到影响,她能理解父母,她是那么懂事,她快乐健康的成长着。她踏实沉稳,品学兼优,是一个健康阳光、积极向上的好学生。在家里,她是个尊敬长辈、孝敬老人、独立自强、热爱劳动的好孩子。她每天早早的把作业做完,就帮助妈妈干活。在生活中,她从未有过多的要求,不挑吃穿,不乱花零用钱。虽然是个小孩,但懂得心疼妈妈,每次吃完饭后,主动帮妈妈收拾碗筷,打扫房间等。在学校里,她是个德才兼备的好学生。她学习成绩名列前茅,无论对待学习还是做事都会一丝不苟,认真对待。在社会上,她是个遵纪守法的好公民。她热爱祖国,热爱家乡,诚实守信,自立自强,积极进取,乐于助人。小小年龄,可在危险的时候,她最先想到的却是别人。她极富有爱心,热心公益事业。
 在老师的教导、家长的呵护下,她正在通过她自己的努力成为一个优秀的中学生。她希望她自己优良的品质、优异的成绩、出色的能力可以成为老师、同学和家长们心目中的好学生典范。
    来源: 镶黄旗宣传平台 

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .