ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠷᠢ ᠯᠠᠨᠺᠠ ᠳ᠋ᠤ 草原文化走进斯里兰卡

 

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠷᠢ ᠯᠠᠨᠺᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠷᠢ ᠯᠠᠨᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠥᠯᠤᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠳᠤ ᠵᠦᠴᠤᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠥᠮ  ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 7 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠷᠢ ᠯᠠᠨᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠺᠠᠨᠳᠢ ᠂ ᠭᠠᠯᠸ ᠂ ᠨᠢᠺᠠᠨᠪᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠷᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 《ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ》ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃
  ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ 》ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ》᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ《ᠯᠦᠷᠬᠢᠯ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ》《ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠂ ᠡᠧᠠᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠠᠬᠥᠯᠪᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

草原文化走进斯里兰卡

受文化部委托、斯里兰卡中国文化中心邀请,内蒙古自治区对外文化交流中心率呼伦贝尔民族歌舞剧院演出代表团,2月7日赴斯里兰卡科伦坡、康提、加勒、尼甘布,开展为期一周的“欢乐春节”文化节交流演出。
  交流演出内容丰富精彩,有马头琴等器乐演奏,有蒙古族舞蹈《顶碗舞》和《布利亚特情韵》、达斡尔族舞蹈《鲁日格勒》,还有《鸿雁》《敖包相会》等草原歌曲,以及世界非物质文化遗产长调、呼麦的展示。充分展示了蒙古族、鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族等民族的文化传统和特色艺术,艺术地再现了草原人民的生活方式和精神风貌。
    来源:内蒙古新闻网

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .