ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ · 立春之后重养肝

 

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠯᠢᠬᠦᠤ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠯᠢᠬᠦᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠴᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃
 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠᠢ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠯᠢᠬᠦᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠳᠭᠭᠤᠨ ᠡᠳᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠵᠤᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠤ ᠯᠤᠤᠪᠠᠡᠭ᠂ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠷᠰᠡᠤᠳᠤ ᠵᠦᠷᠵᠢ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠬᠡᠳᠤᠷᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠰᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠵᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠦᠨᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰᠬᠢᠪᠡᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠶᠡᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ 《ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡ》ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠵᠶᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠢᠮᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠶᠠᠨ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
   ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄
 ᠨᠢᠬᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠭᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦᠩᠬᠡᠰᠬᠢᠪᠡᠯ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠦ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠴᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠳ᠋ᠤ《ᠬᠡᠪᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠦ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ》ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ 11 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠢᠷ ᠬᠠᠨᠤᠪᠠᠯ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠭᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠡᠡᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠨᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠨᠤᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠶᠡᠷᠳᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠤᠳᠡᠰᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡᠳᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

 

立春之后重养肝 简单易行的养肝三字经

二十四节气中的立春,中医素来有“春宜养肝”之说,这个时间养肝很有必要。
    为什么立春要养肝
 春季为肝气旺的时候,肝气旺则会影响到脾,所以春季容易出现脾胃虚弱病症,同时,慢性胃炎和消化道溃疡多也容易发作。春季饮食调养宜清淡可口,忌油腻辛辣,应选择一些养肝、疏肝、健脾、理气的食物和药材。宜多吃小白菜、青椒、西红柿、胡萝卜、芹菜、卷心菜等新鲜蔬菜和柑橘、柠檬等水果。宜多喝水,防止毒素损害肝脏。多喝水还能增强血液循环,促进新陈代谢,减少代谢产物和毒素对肝脏的损害。
 立春后肝阳上亢,人们情绪容易激动,因此也是一些有基础疾病的人群中风以及肝病高发的时段。人们在春日阳光好的时候可适当增加户外运动,保持心情舒畅。此外,慢性肝病患者肝血不足,可以在立春后吃一些滋补肝阴的药、食材。
 春暖花开的日子即将到来,而眼下还是气温多变的时候,昼夜温差较大,感冒和呼吸系统疾病处于易发期,心脑血管疾病也处于多发期。俗话说“春捂秋冻”,为了防范当下来袭的“倒春寒”,此时要注意保暖防病,不要急着换下冬装。春季养生要注意生活规律,不要熬夜,保证充足的睡眠。散步是此时值得推广的养生保健方法。
    简单易行的养肝三字经:
 1、乐起来。肝脏养生与情致密切相关,比如肝阳上亢,也就是常说的肝火旺人群,容易出现烦躁、易怒、夜晚睡不着等症状;而“怒则伤肝”,易怒的人又容易损伤肝脏。
 因此,养肝最重要的方式,就是调节情致,让自己“乐起来”,保持良好的心情。
 春节期间,建议人们多出去走走,换个环境、接触外界,正好可以重新补充身体的阳气。出游、郊游、钓鱼都是一个不错的春节户外运动方式。
 2、睡足觉。中医有云“卧则血归于肝”,晚上11点至次日凌晨3点是肝脏活动能力最强的时候,早睡早起、保持充足的睡眠,也是春节长假期间养肝的一个重要环节。保证充足的睡眠,也可以让精神更加饱满,让心情愉快起来。
 3、少吃酸。虽然以酸入肝,酸味食物适当摄入未尝不可,但中医讲究辨证,食酸过多容易引起生发功能不好,特别是对肝火旺的人不好,任何饮食都要讲究对症、适量。
 各个人群的饮食总体以补充蛋白质、维生素、矿物质为主,多吃绿色蔬果。春节期间,可选用枸杞茶、菊花茶等清热饮品,作为日常茶饮。
          来源:家庭医生在线

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .