ᠬᠠᠢ ᠮᠠ S3 ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ·海马S3于2017年春节后上市 预计5万起售

ᠬᠠᠢ ᠮᠠ S3 ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ ᠮᠠ S3 ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠯᠢᠭ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨᠭᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠃

 

海马S3于2017年春节后上市 预计5万起售

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市驾校 and tagged .