ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠨ ᠳ᠋ᠠᠧᠥ᠋ᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ冰雪小镇达沃斯

 

ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠨ ᠳ᠋ᠠᠧᠥ᠋ᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

ᠳ᠋ᠠᠧᠥ᠋ᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠫᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ 17 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠳ᠋ᠠᠧᠥ᠋ᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠬ ᠡᠴᠡ ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ 1971 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠤᠷᠦ᠋ᠮ  ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠧᠥ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠭᠦᠩ ᠪᠢᠨ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

冰雪小镇达沃斯

达沃斯位于瑞士东部靠近奥地利边境的阿尔卑斯山区,坐落在一条17公里长的山谷里,周围群山环抱,人口只有一万多。

达沃斯海拔超过1500米,冰雪覆盖期长,是瑞士知名的滑雪胜地。

自1971年起,世界经济论坛年会每年年初在达沃斯举行。
                 来源:人民网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .