25 ᠲᠦᠮᠨ ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ·25万只帝企鹅齐聚南极海滩 场面震撼

25 ᠲᠦᠮᠨ ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠᠪᠠ

2017 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠵᠣᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠰᠠᠨᠸᠢᠵᠢ ᠠᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠳᠤᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 25 ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠤᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠤᠹᠧᠷ ᠠᠭᠢᠸ 〔Ofer Agiv〕)

25万只帝企鹅齐聚南极海滩 场面震撼

2017年1月11日讯,南乔治亚岛和南桑德韦奇岛,尽管气温降至零下,超过25万只帝企鹅聚集在海滩上,有些可以很方便的下水捉鱼,喂养宝宝。退休的工程师Ofer Agiv游览南极洲时拍下了这些震撼的场面。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .