ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠥᠨ ᠦ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ巴盟乌拉特中旗:卖大乳牛7头

ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠥᠨ ᠦ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄ 13947870146

巴盟乌拉特中旗: 本人卖大乳牛7头

本人卖大乳牛7头,一岁4头,2岁4头 有意者联系13947870146

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .