ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠄ ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ锡盟:出售马奶

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠄ ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13947917079

文图无关

锡盟:出售马奶

春节期间需要的马奶的用户尽快联系!

联系电话:139-4791-7079

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味 and tagged .