《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ》 ᠢ᠋ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ《百年巨匠》国际宣传片启动

《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ》 ᠢ᠋ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ》 ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ》 ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ》ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠶᠢᠩ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨ ᠱᠧᠩ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯᠲᠤ ᠮᠦᠧᠧ ᠶᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠮᠧᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠶᠢ᠎ᠠ

《百年巨匠》国际宣传片启动

《百年巨匠》国际宣传片近日在京启动。作为中宣部、国务院新闻办组织实施的“纪录中国”传播工程项目,该片浓缩中国百年文艺发展史,走近中国文艺界大师,展现巨匠风范、中国风采。

  《百年巨匠》国际宣传片由中国艺术研究院、中央电视台、中央新影集团、中国民生银行、百年艺尊(北京)文化传播有限公司联合摄制。由诺贝尔文学奖得主莫言担任总撰稿,著名导演张艺谋担任总导演。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .