ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠣᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠣ· 新疆南部持续低温 胡杨林现雾凇美景

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠣᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠰᠣ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠴᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠢ ᠣᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠰᠠᠭᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠣ ᠭᠣᠶᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

新疆南部持续低温 胡杨林现雾凇美景

连日来,新疆南部普降大雪,气温持续走低。在新疆巴楚,拥有世界上最大规模连片胡杨林的红海景区,出现了难得一见的雾凇景观,沿河的胡杨挂满了洁白晶莹的霜花,阳光照耀下银丝闪烁,天地白茫茫一片,犹如被尘世遗忘的仙境。
  来源:新疆新闻网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .