ᠯᡁᠨᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 西藏拉萨春节氛围渐浓

ᠯᡁᠨᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

2017 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠯᡁᠨᠰᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠯᠣ ᠺᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

西藏拉萨春节氛围渐浓

2017年春节即将来临,圣城拉萨节日氛围也愈加浓烈。17日下午,记者经过布达拉宫宗角禄康公园随处可见精心装饰的彩灯,应时应景的点缀,无不洋溢着对节日的祝福和对新年的期盼。
来源:中国西藏网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .