ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠸ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ内蒙古普杰汽车维修服务有限公司落户乌拉特中旗

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠫᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠸ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠥᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠥᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠬᠥᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15891060101
ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠲᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

内蒙古普杰汽车维修服务有限公司落户乌拉特中旗,特面向社会招工:钣金师傅1名.洗车工数名,机修徒工数名,办理保险,解决食宿,工资待遇优厚.
联系电话15391060101
公司地址:乌拉特中旗海流图镇

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .