ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ·美国癌症学会最新报告癌症死亡率下降25%

 

美国癌症学会最新报告癌症死亡率下降25%

近日,美国癌症学会发表的“2017癌症统计”年度报告指出,在过去20年间,美国癌症总体死亡率下降25%。

    来源:新华网
  

 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .