ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ 鼻烟壶

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠳᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ《ᠬᠦᠭᠡᠷᠭᠡ》ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠬᠦᠬᠦᠷ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

鼻烟壶

鼻烟壶是表达蒙古人习俗的重要物品,也是蒙古族男人们喜爱的装饰品之一。

在蒙古国把鼻烟壶称“呼古日格”,在内蒙古叫 “呼胡尔”。

来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .