ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠪᠠ阿拉善:以“组合拳”阻止三大沙漠“握手”

 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠦᠬᠡᠷ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠯᠢᠳᠡᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃   
  ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 350 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠂ 3-20 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 110 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠂ 3-20 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠪᠤᠴᠠᠭ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

内蒙古阿拉善:以“组合拳”阻止三大沙漠“握手”

一簇簇灌木布满沙坡,一片片绿洲绵延不绝。很难想象,这是曾是乌兰布和、巴丹吉林、腾格里三大沙漠趋于“握手”的地方。近年来,三大沙漠主要分布区——内蒙古阿拉善盟因地制宜,实施成效显著的防沙治沙“组合拳”,有效阻止沙漠蔓延。 
  当地林业部门遥感数据和地面调查结果显示,经过多年生态建设,腾格里沙漠东南缘形成长350公里、宽3公里至20公里的生物治沙带,乌兰布和沙漠西南缘建成长110公里、宽3公里至10公里的生物治沙锁边带,巴丹吉林沙漠东南缘形成一定的锁边林带,流动沙丘趋于固定,局地环境改善。
      来源:新华网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .