《ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ·鄂温克旗举办“第三届蒙古文书法展”

《ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠦᠯᠬᠡ 》ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠴᠠᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠰᠦᠲᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠦᠯᠬᠡ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃  
  ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

鄂温克旗举办“第三届蒙古文书法展”

近日,“鄂温克旗第三届蒙古文书法展”在鄂温克旗博物馆二楼展厅开展。
  书法展上,一幅幅主题健康向上、格调和谐的书画作品跃然在纸上,向现场观众展示了蒙古文书法浓郁的草原特色文化和我旗蒙古文书法家协会风采。
  来源:鄂温克旗网

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .