ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 40917 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ·中国内地银幕以总数40917块居世界第一

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 40917 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ

2016 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ 20 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 40917 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 26 ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ 22 ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 3D ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ 85% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
   ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 40759 ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中国内地银幕以总数40917块居世界第一

2016年,中国影院建设继续快速发展。新华社记者从国家新闻出版广电总局电影局获悉,截至12月20日,全国银幕已达40917块,平均每天新增26块银幕,与去年日均新增22块银幕相比再次提速。
  据统计,全国银幕中,3D银幕占比达85%,已成为影院建设的“标配”之一。
  据美国影院业主协会统计,截至今年5月,美国银幕总数为40759块。中国银幕总数已超过美国位居世界第一。
      来源:新华社

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .