ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ· 内蒙古新巴尔虎左旗举行蒙古族服饰秀

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ

12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠳᠧᠯᠴᠤᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠯᠠᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

内蒙古新巴尔虎左旗举行蒙古族服饰秀

12月18日,一场蒙古族服饰展示活动在内蒙古新巴尔虎左旗举行。模特身着传统服饰,演绎冬季草原的别样风情。据介绍,此次服饰秀是新巴尔虎左旗冬季旅游系列活动之一。
   来源:新华社发

Posted in ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠌ᠴᠦᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|女性世界 and tagged .