ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ·包头赛汗塔拉城中草原将步入国家5A级景区

 

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 5 A ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠶᠤᠧᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ 5 A ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠢ 6 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 285 ᠮᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠳ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠦᠪ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ 2 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠎ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

包头赛汗塔拉城中草原将步入国家5A级景区

近日,作为包头九原区2017年文化旅游重点项目,赛汗塔拉城中草原将步入国家5A级景区行列。
  据了解,包头赛汗塔拉城中草原建设项目总投资6亿元,占地285亩,由市城乡建设集团有限公司负责投资建设。主要建设草原科普馆、游客服务中心、地下停车场、铜蒙古包群、游客接待中心及绿化、硬化等内容,建设期为2年,项目建成后将成为国际少有、国内唯一的独特景区。
           来源:包头新闻网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .