ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠥ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ·明年小微企招应届生补贴社保

 

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠥ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠨᠦᠬᠥᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠦ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 81 ᠳᠦᠮᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1249 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠬᠥᠷᠭᠡ ᠵᠢ 124.9% ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠪᠡ ᠃

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ 800 ᠲᠦᠮᠡ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠥ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠬᠥᠰᠬᠥ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠨ ᠨᠦᠬᠥᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

明年小微企招应届生补贴社保

据人社部最新消息,今年11月份,城镇新增就业人数81万。今年1月至11月,城镇新增就业人数1249万人,完成全年目标任务的124.9%。

明年近800万毕业生求职,小微企业享社保补贴。

             来源: 新京报

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .