ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠲᠧᠯᠧᠶ᠋ᠰ ᠤᠨ ···中国东部影视城项目落户奈曼旗

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠲᠧᠯᠧᠶ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠲᠧᠯᠧᠶ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠤᠭ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠧᠧ ᠱᠠᠩ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠶᠠᠩ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 30 ᠺᠦᠧᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠳᠤ 2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 2017 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠳᠦᠰᠦᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ 6 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ 8000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠮ 2 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 3000 ᠠᠭᠳᠠ᠂ 800 ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ 200 ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠵᠢ 100 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠲᠧᠯᠧᠶ᠋ᠰ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠨᠧᠲ

 

中国东部影视城项目落户奈曼旗

近日,中国东部影视城项目投资方与奈曼旗政府签约仪式在中央电视台梅地亚中心举行。

该项目由国商集团、中国远扬集团、北京东方吉祥哈达文化发展有限公司投资建设。项目规划占地面积30平方公里,一期总投资约2亿元,计划于2017年5月开工建设,预计当年12月建成并投入使用。项目全部建成投入使用后,年产值可达6亿元,实现税金8000万元,解决当地群众就业2万人次/年。双方将在坚持生态环保第一、保持沙漠原貌的基础上,把这个项目打造成中国及亚洲最大的拍摄基地。

建成后,基地内将维持战马3000匹、骆驼800匹、毛驴200匹、马车100驾,成为集影视剧拍摄、沙漠文化旅游、度假、休闲、摄影、绘画和爱国主义教育、沙漠文化旅游观光、温泉度假、麦饭石保健、健康养生为一体的大型综合性服务区,是战争题材、年代题材最理想的拍摄场地。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .