ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ《ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ》纳钦奇石收藏

ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ《ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ》

ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ《ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ》ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠨᠠᠴᠢᠨ

纳钦奇石收藏

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ |民族用品 and tagged .