ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ·蒙古族皮靴制作:传不下去的手艺

 

ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ 73 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
 《ᠡᠦ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ 14 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ  ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ  ᠤ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠦ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠵᠦ ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ 1958ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ  ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠡᠨ  ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠂ ᠰᠡᠪᠢᠬᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠂ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃
 《ᠪᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ 58 ᠵᠢᠯ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ 7 ᠵᠥᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠤᠰ ᠭᠤᠳᠤᠯ 1500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠵᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠦ ᠷᠦᠩ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

蒙古族皮靴制作:传不下去的手艺

吴润达师傅在15岁时就和父亲学习制作祖传蒙古族皮靴,老人现在73岁了。2010年6月,内蒙古自治区文化厅命名吴润达为内蒙古自治区级非物质文化遗产项目蒙古族皮靴制作技艺代表性传承人。 
 吴润达说,吴家祖上制作蒙古族皮靴的历史较长,传到他这里已经是第五代。吴家第一代传人的名字,吴润达没有听父辈们提起过。他只知道祖上的第一代传人是14岁从山西大同来到呼和浩特的,在呼和浩特学习了蒙古族皮靴制作技艺后,以此为生,至于这第一代传人从师何人,在哪个作坊学艺,已经无从考证。
 随后,其儿子吴杰继承其手艺,给官员做朝靴,成为吴家的第二代传人。到第三代传人吴登明的时候,清政府衰亡,吴家流落到民间给蒙古族牧民做皮靴。当时,在呼和浩特经营蒙古族皮靴的商铺作坊有多家,吴家经营的是福昴祥蒙古靴铺,讲究诚信,礼仪待人,在牧民中声誉很高。
 1958年,在政府的引导下,一些会蒙古族皮靴制作的手艺人结合在一起,共同成立了生产合作小组。后来,这一生产合作小组经过合并重组演变成了呼和浩特市民族工艺品厂。
 吴师傅坦言,制作一双靴子约半个月时间,出售约一千五百块一双,费力费时,销售也不好,现在没有徒弟,他悲观的认为这门手艺将失传。现在的吴润达,仅靠2000多元的退休金生活。他制作的蒙古族皮靴,很少能卖出去。
 “技艺再精湛,名气再大,都换不来钱。”上了年纪的吴润达更注重实际,“有人要我就做,没有人要我不做。毕竟现在我的精力不行了。”他自认为,如今,想把这一行技艺完完整整地传下去,很难。吴润达现在有儿子也有孙子,他却不能再像他父亲一样,强行要求儿孙们来学他的手艺,“学这个做什么?受累不说,还挣不来钱。孩子们想干什么就干点儿什么吧,现实很重要。这手艺传到我这里传不下去就传不下去吧,没办法。”
 
                  来源:北方新报

 

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .