ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 《11·29》 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ···黑龙江七台河煤矿事故21名矿工遗体升井 4名嫌疑人被刑拘

ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 《11·29》 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ 4 ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠤ) ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ 3 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 《11·29》 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠯ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 21 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠴᠠᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠬ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ 1 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ4 ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠧᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ 22 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠬ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ 4 ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠤᠰᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠬ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠤᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ

黑龙江七台河煤矿事故21名矿工遗体升井 4名嫌疑人被刑拘

新华社哈尔滨12月3日电(记者管建涛)记者3日从黑龙江省七台河市“11·29”煤矿事故抢险指挥部获悉,事故中的21名被困矿工遗体已经升井,1名被困矿工下落不明,4名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

11月29日,黑龙江省七台河市景有煤矿发生事故,22人被困井下。经抢险救援队持续搜救,被困22名矿工现已找到21名,均已无生命体征,遗体已全部升井。另有1名被困矿工下落不明。

目前, 事故善后工作正在开展。 公安机关已依法对涉嫌重大责任事故的4名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施。有关部门已组成事故调查组,开展事故原因调查,并将根据调查结果依法依规严厉追究相关人员责任。(完)返回腾讯网首页>>

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .